Intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’

Geplaatst door

Stijgende bouwkosten gevaar voor continuïteit

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) hebben samen met de ontwerp- bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen de intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’ getekend. Door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie zijn materialen duurder en moeilijker verkrijgbaar. De intentieverklaring moet zoveel mogelijk voorkomen dat lopende projecten en nieuwe contracten vertragen dan wel stil komen te liggen.

Iedereen moet steentje bijdragen
Volgens minister De Jonge is het van groot belang dat de intentieverklaring is getekend. “We zien allemaal de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de stijgende kosten. Om te voorkomen dat we achterstand oplopen met bouwprojecten is het goed dat er afspraken met elkaar worden gemaakt over hoe we de continuïteit kunnen bevorderen. Iedereen zal zijn of haar steentje in deze onzekere tijden moeten bijdragen.”

Gezamenlijke afspraken
De intentieverklaring bevat geen nieuwe juridische afspraken of budgettaire kaders, maar legt vooral een handelingskader op. Dit is erop gericht per project oplossingen te vinden die, onder moeilijke en onzekere omstandigheden, voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer passen. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over herontwerp, aanbesteding- en vergunningprocedures, over flexibilisering en eventueel temporisering in programmering en realisatie. Dit betekent dat bijvoorbeeld de planning of invulling van een project kan worden aangepast om het project beter uitvoerbaar te maken door keuze voor andere materialen of de planning aan te passen op de levering van materialen die moeilijker te verkrijgen zijn.

Handelingskader
Het handelingskader omvat de volgende uitgangspunten:
– financiële risico’s worden niet eenzijdig bij één partij in de keten worden neergelegd; ook niet in zijn geheel bij de consumenten, opdrachtgevers, opdrachtnemers en/of belastingbetaler;
– opdrachtgevers- en opdrachtnemers maken in goed overleg afspraken over hoe om te gaan met risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen in aanbestedingen en nieuw te sluiten contracten;
– partijen komen in goed overleg tot afspraken over hoe te handelen in het geval bestaande contractuele afspraken door de crisis niet (tijdig) kunnen worden nagekomen;
– partijen zullen zich gezamenlijk en in onderling vertrouwen inzetten voor het zo goed mogelijk op gang houden van de bouwstromen.

Enorme klus
Volgens de voorzitter van Bouwend Nederland, Maxime Verhagen, staat Nederland voor een enorme klus op het gebied van woningbouw, energietransitie en mobiliteit. “Om dit te klaren is continuïteit en transparantie over de kostenstijgingen van het grootste belang. Daarom is het mooi dat we dit perspectief hebben kunnen opstellen met alle ketenpartners. Het is nu zaak deze zo snel en zo goed mogelijk te vertalen naar concrete afspraken per deelsegment die de hele keten comfort geven om onder de juiste voorwaarden door te bouwen.”

Geef een reactie